Het confucianisme is een ethisch en filosofisch systeem. Het is gebaseerd op de leer van de Chinese wijsgeer Confucius (551 – 479 v.Chr.).